top of page
Modré nebe

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem těchto stránek je AMETrader s.r.o. (IČ: 17682797) se sídlem Pivovarská 841, Česká Kamenice, 407 21 (dále jen „provozovatel“).

 

Sdílené zážitkové lety

 

To se rozumí sdílené náklady za let s pilotem.

 

Naše náklady na 1 hodinu provozu letadla včetně přistávacích poplatků, hangárování, amortizace letadla a dalších nutných nákladů jsou 9798 Kč. Spolucestující tedy platí svoji polovinu a to 4899 Kč.
 

V případě 30 minut letu jsou náklady 5598 Kč, polovina je 2799 Kč. 

Vznik a předmět smluvního vztahu

Provozovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“) pro příjemce služby (dále jen „příjemce“, tj. osoba, která je držitelem vystaveného certifikátu) na základě nákupu poukazu k letu (dále též jako „certifikát“ nebo „zboží“). Poukaz může objednávající (dále jen „objednávající“) koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele dodat objednávajícímu poukaz k letu a zajistit příjemci služeb dodání služeb v něm popsaných poskytovatelem služeb a závazek objednávajícího zaplatit provozovateli za dodání tohoto poukazu sjednanou cenu. Objednáním zboží objednávající potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Poukaz k letu tvoří průvodní dopis (případně katalog) a letový certifikát, který je platný do okamžiku poskytnutí služby při respektování doby platnosti uvedené v přiloženém průvodním dopise a který opravňuje příjemce služeb k čerpání služeb. Průvodní dopis také obsahuje další podmínky, za kterých budou služby poskytovány, a informace o těchto všeobecných obchodních podmínkách. Tyto podmínky poskytování služeb jsou také uvedeny na internetových stránkách. Objednáním letu objednávající bezvýhradně akceptuje tyto podmínky. Příjemce služeb vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami použitím letového certifikátu.

Objednání, dodání a rezervace služeb

Objednání - písemná, emailová nebo telefonická objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi zboží specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem.

Místo dodání - závazek provozovatele dodat objednávajícímu, nebo příjemci (uvedenému v objednávce) zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené objednávajícím v objednávkovém formuláři.

Způsob převzetí - za doručení certifikátu objednávajícímu nebo příjemci (osobě uvedené v objednávce) se považuje převzetí certifikátu objednávajícím, příjemcem (osobou uvedenou v objednávce) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení certifikátu.

Platnost certifikátu - službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu. Platnost certifikátu je vyznačena v přiloženém průvodním dopise v kolonce „Platnost do:“. Po uplynutí této lhůty příjemce služeb ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Platnost zážitkového certifikátu lze prodloužit o 6 měsíců za cenu 500,- Kč toto je nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti certifikátu.

 

Rezervace - rezervace termínu a místa poskytnutí služeb musí být sjednána s provozovatelem a to nejméně dva týdny před samotným poskytnutím služeb, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na internetových stránkách nebo průvodním dopisu, který je součástí dárkového balíčku). Nejdříve však taková rezervace může být učiněna poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb. Rezervací termínu a místa konání aktivity se provozovatel zavazuje zabezpečit příjemci poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná.

 

Plnění služeb - služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu (příjemci služby). Zážitkový certifikát může být převeden na další osobu, přičemž osoba převádějící certifikát je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostem plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i o těchto obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát nemůže být směněn za peníze.

 

Storno rezervace - rezervaci může příjemce služby zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu. Rezervace zrušená příjemcem později než v předchozím odstavci je považována za uskutečnění (vybrání) zážitku bez jakéhokoliv nároku na vrácení kupní ceny či sjednání nového termínu rezervace. Příjemce služby (nebo objednatel) může využít nejvýše 1x bezplatného zrušení nebo změny rezervovaného termínu zážitku a následného rezervování nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu. Každé další rušení rezervace (druhé a další) nebo jakákoliv jiná změna v rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu bude zpoplatněno částkou  500,- Kč.

 

Cena a platební podmínky

Cena poskytovaných služeb - smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena při telefonické objednávce. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovatele (převodem z účtu, v hotovosti při dobírce nebo při osobním odběru zboží). Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.

Zpoplatnění dopravy - Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten poplatek za doručení zboží stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

 • Klasické doručení Česká pošta a.s. = 159,-Kč

Zvýšení cen služeb - provozovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit objednávajícímu, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny je objednávající povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel objednávajícímu písemně oznámí. Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má objednávající právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 • Veškerých aktivit (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tato osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku.

 • Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

 • Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

 • Příjemce služby má povinnost předložit a odevzdat poskytovateli dané služby zážitkový certifikát.

 • Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

 • Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez jeho doprovodu).

 • Provozovatel se zavazuje prostřednictvím třetí strany zajistit na místě uskutečnění zážitku odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

 • Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb.

 • Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán zážitkový certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami.

 

Změny sjednaných podmínek

 

Objednávající či příjemce služeb je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek ve výši 500,- Kč vybrat jinou službu z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy však pouze v rámci doby platnosti certifikátu. Celková platnost certifikátu se tím nemění.

Odstoupení od smluvního vztahu

Objednávající či příjemce služeb může po dobu platnosti zážitkového certifikátu do okamžiku sjednání rezervace odstoupit od smlouvy za storno poplatek ve výši 50% z ceny dárkového poukazu. Podmínkou je zaslání zážitkového certifikátu+daňový doklad zpět provozovateli.

Objednávající či příjemce služeb má dále právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele

 2. V případě zvýšení cen služeb dodavateli zboží o více než 10% (viz. odstavec "Zvýšení cen služeb")

Objednávající, který je spotřebitelem, (spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednávající využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu (dárkového balíčku). Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže objednávající odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 5. na dodávku novin, periodik a časopisů

 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.

 2. Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné odstoupit.

Ještě neexpedovanou objednávku lze stornovat emailem zaslaným na info@vyhlidkoveletycr.cz. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Finanční prostředky budou vráceny výhradně bezhotovostním převodem. V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 vracíme finance nejpozději do 30dnů od podání oprávněného požadavku.

 

Reklamace

Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Poskytovatel vydá příjemci služeb písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá příjemci služeb potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel příjemci služeb vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů K prostudování tohoto zákonu můžete využít stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů, které naleznete na www.uoou.cz

 

Upozornění

Na základě nařízení Komise (ES) č. 8/2008 se vyhlídkové lety provozované v souladu s povolením k provozování leteckých prací dnem 15.7.2008 ruší. Co to znamená pro zákazníka? Prakticky nic. Provozování vyhlídkových letů od 16.7.2008 spadá do kategorie obchodní letecké dopravy, která s sebou ale přináší administrativní a finanční zátěž jako u velkých leteckých společností. Vyhlídkové lety tedy budou nabízeny jen z několika málo letišť, které tyto velice náročné podmínky splňují. Z ostatních letišt, kde letečtí provozovatelé nemají toto příslušné povolení( např.letecké zájmové sdružení jako třeba aerokluby ) je však i nadále možnost letů, ovšem nejedná se dle platné legislativy o vyhlídkové lety, nýbrž o lety pozorovací,sdílené, seznamovací a fotolety.

bottom of page